Vad är balansräkning?

Uppdaterad: | ,

En balansräkning är ett ekonomiskt underlag som summerar företagets tillgångar, eget kapital och skulder, vanligtvis i samband med ett bokslut. Balansräkningen – tillsammans med resultaträkningen – spelar därför en viktig roll när det kommer till företagets redovisning.

Om du som företagare lär dig att förstå hur balansräkningen fungerar kan du använda den för att styra din verksamhet på ett mer effektivt sätt. I den här artikeln får du lära dig mer om hur en balansräkning fungerar och vad som ingår i den. Längst ner på sidan kan du även ladda ner en kostnadsfri mall för balansräkning.

Så fungerar balansräkning

Juridiska personer – med undantag för stat, kommun och region är bokföringsskyldiga enligt Bokföringslagen (1999:1078). Även fysiska personer som bedriver näringsverksamhet ska bokföra alla affärshändelser i verksamheten och varje räkenskapsår ska avslutas med bokslut.

Efter resultaträkningen är en balansräkning den andra viktiga delen i ett bokslut. Den visar nämligen företagets finansiella ställning genom att ange dess tillgångar och skulder (hur tillgångarna finansierats) under en viss period.

Balansräkningen är uppdelad i två delar: tillgångar samt eget kapital och skulder där eget kapital är skillnaden mellan tillgångar och skulder. Tillgångssidan kallas även aktivsida medan skuldsidan är passivsida.

Detta ingår i balansräkningen

En balansräkning består av två sidor – en tillgångssida (tillgångar) och en skuldsida (eget kapital och skulder)

Tillgångar

När det gäller redovisning är tillgångarna summan av det totala bokförda värdet på förmögenheten i ett företag. De kan vara materiella (byggnader, maskiner och varulager) och immateriella (patent och licenser).

Ytterligare går tillgångarna att specificera som anläggnings- eller omsättningstillgångar. Anläggningstillgång är sådana som du ska använda i verksamheten under en längre tid, till exempel byggnader och maskiner. Omsättningstillgångarna är istället avsedda för det dagliga arbetet och ska omsättas inom ett år. Några exempel är kassa och bank, kundfordringar och så vidare.

Tillgångar = Skulder + Eget kapital

Skulder

Skulder i redovisningssammanhang syftar på företagets förpliktelser mot leverantörer, kreditinstitut samt i form av skatter. Som skulder räknas även förskott från kunder liksom upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Skulderna kan delas upp i kortfristiga (skatter och till leverantörer) som du ska betala inom ett år och långfristiga (lån och krediter) som du ska betala under en längre tid.

Skulder = Tillgångar – Eget kapital

Eget kapital

Det egna kapitalet i ett företag är skillnaden mellan alla tillgångar och alla skulder. Det kan vara både bundet (aktiekapital) och fritt (ackumulerade vinster).

Är tillgångarna i företaget större än skulderna har du ett positivt eget kapital. Är skulderna däremot större än tillgångarna pratar vi om ett negativt eget kapital.

Eget kapital = Tillgångar – Skulder

Uppställningsform för balansräkning

Bokföringsnämnden har publicerat en vägledning om hur en balansräkning ska ställas upp och vad den ska innehålla.

Tillgångar

 • Anläggningstillgångar
 • Immateriella anläggningstillgångar. Här ingår hyresrätter och liknande, licenser, patent, varumärken samt goodwill.
 • Materiella anläggningstillgångar. Som sådana räknas byggnader och mark, maskiner, inventarier och verktyg.
 • Finansiella anläggningstillgångar. Här ingår aktier och andelar i koncernföretag, i gemensamt styrda företag samt i företag som redovisningsföretaget har ägarintresse i. Dessutom inkluderar posten innehav av övriga värdepapper som inte avser de nämnda företag.
 • Omsättningstillgångar
 • Varulager. Exempevis råvaror och förnödenheter som du har köpt in för att använda i verksamheten, varor under tillverkning, färdiga varor, förskott till leverantörer för lagervaror samt övriga lagertillgångar (lageraktier och lagerfastigheter).
 • Kortfristiga fordringar. Posten omfattar kundfordringar, fordringar hos koncernföretag, hos gemensamt styrda företag samt hos företag med ägarintresse i. Utöver det ingår även förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.
 • Kortfristiga placeringar. Här redovisar du placeringar som ska realiseras inom 12 månader, andelar i koncernföretag samt övriga kortfristiga placeringar, alltså värdepapper och placeringar som inte är anläggningstillgångar och som du inte redovisar i någon annan post.
 • Kassa och bank. Här ingår kontanta medel i kassan samt behållning på bank och giro.

Eget kapital och skulder

 • Eget kapital – enligt reglerna för respektive företagsform.
 • Obeskattade reserver. Här redovisar du periodiseringsfonder, överavskrivningar och övriga obeskattade reserver.
 • Avsättningar. Syftar på avsättningar för pensioner och andra förpliktelser.
 • Långfristiga skulder. Det kan vara obligationslån, checkkrediter samt skulder till koncernföretag, i gemensamt styrda företag och i företag med ägarintresse i.
 • Kortfristiga skulder. I posten ingår checkkrediter som är kortfristiga, skulder till kreditinstitut, förskott från kunder, leverantörsskulder, skulder till koncernföretag, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.  Skatteskulder som inkomstskatt, fastighetsskatt samt särskild löneskatt ska också redovisas här liksom övriga skulder som moms och arbetsgivaravgifter som ska betalas månaden efter.

Särskilda regler för aktiebolag

Det finns vissa tillägg i uppställning av en balansräkning som gäller specifikt för aktiebolag.

Tecknat men ej utbetalt kapital

Före rubriken Anläggningstillgångar ska ett aktiebolag redovisa den del av en pågående nyemission som är tecknad av aktieägare, men inte utbetalt på balansdagen.

Lån till delägare eller närstående

Under rubriken Finansiella anläggningstillgångar, efter posten Andra långfristiga värdepappersinnehav, ska ett aktiebolag ta med fordringar från delägare eller närstående till delägare enligt Aktiebolagslagen (ABL) som ska betalas senare än 12 månader efter balansdagen.

Eget kapital

När det gäller eget kapital i ett aktiebolag ska du ta med följande underrubriker i balansräkningen:

 • Bundet eget kapital. Här ingår beslutad, men inte registrerad ökning av aktiekapital, bunden överkursfond, uppskrivningsfond och reservfond.
 • Fritt eget kapital. Den inkluderar fri överkursfond, balanserat resultat samt årets resultat enligt resultaträkningen.

Särskilda regler för handelsbolag

När det gäller handelsbolag ska du komplettera balansräkningen med följande:

Lån till delägare eller närstående

Under rubriken Finansiella anläggningstillgångar och efter Andra långfristiga värdepappersinnehav ska du redovisa fordringar på delägare eller deras närstående och som ska betalas senare än 12 månader efter balansdagen.

Eget kapital

När ett handelsbolag upprättar en balansräkning ska det finnas följande poster under rubriken Eget kapital:

 • Eget kapital vid räkenskapsårets början. Beloppet ska motsvara det belopp som du redovisat i balansräkningen vid föregående räkenskapsårs slut i posten Eget kapital vid räkenskapsårets slut.
 • Insättningar eller uttag under året. Här anger du skillnaden mellan årets insättningar och årets uttag som avser eget kapital.

Nyckeltal med hjälp av balansräkningen

Med hjälp av balansräkningen kan du räkna fram några viktiga nyckeltal som visar värdet på ditt företag på börsen.

 • Substansvärde. Om du vill veta hur en aktie är värderad av börsen i förhållande till företagets egna kapital ska du räkna fram substansvärdet.

  Substansvärde = Eget kapital / Antal aktier
 • ROE. ROE är en förkortning från engelska Return On Equity som betyder avkastning på det egna kapitalet. Nyckeltalet visar hur väl ett företag använder eget kapital för att vidareutveckla verksamheten.

  ROE = Vinst efter skatt / Eget kapital
 • Soliditet. När du räknar fram företagets soliditet ser du hur stor är delen av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Det betyder att resten av tillgångarna finansieras med lån och krediter. Om företaget går med förlust minskar summan eget kapital och därmed även soliditeten. Det finns dock tre sätt att bättra på soliditeten – genom att företaget genererar vinst som återinvesteras i verksamheten, genom att amortera skulderna eller genom nytt ägarkapital (nyemission).

  Soliditet = Eget kapital / Tillgångar

Mall för balansräkning

Behöver du hjälp att göra en balansräkning? Då kan du ladda ner vår kostnadsfria mall i Excel-format nedan. Fyll bara i dina egna siffror för att få en korrekt uträkning.

Summering

Balansräkningen är det andra viktiga dokumentet i ett företags bokslut bortsett från resultaträkningen. Den visar företagets finansiella ställning och består av tre delar – tillgångar, skulder och eget kapital. Med hjälp av en balansräkning kan företagsledningen och investerare ta fram ett antal nyckeltal och med hjälp av dem förvisa sig om företagets värde och lönsamhet.

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 4.9 / 5. Antal röster: 10

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Vad är resultaträkning?

Vad är upplupna intäkter?

Next

Lämna en kommentar