Starta aktiebolag 2023 – Checklista

Uppdaterad: | ,

Funderar du på att starta aktiebolag? Det är faktiskt inte så krångligt att starta AB som många kan tro.

I den här artikeln får du lära dig mer om hur det fungerar att starta aktiebolag, vad det kostar och hur lång tid det tar. Vi beskriver också vad ett aktiebolag är och går igenom ett par för- och nackdelar som kan vara bra att känna till.

Innehållsförteckning

Vad är ett aktiebolag?
För- och nackdelar med aktiebolag
Innan du startar aktiebolag – Checklista
Registrering hos Bolagsverket
Registrering hos Skatteverket
Vanliga frågor och svar

Vad är ett aktiebolag?

Aktiebolag (AB) är en företagsform som representeras av en eller flera delägare, så kallade aktieägare. Eftersom bolaget är en juridisk person kan det ingå avtal, äga egendom och anställa personal.

Ägarna av aktiebolag har ett begränsat ansvar för företagets skulder, vilket betyder att de enbart riskerar att förlora sitt insatta kapital. VD och styrelseledamöter har däremot det yttersta ansvaret för bolagets verksamhet.

Det finns både publika och privata aktiebolag. Det är bara de publika bolagen som kan sälja aktier till allmänheten och notera dem på aktiebörs. Namnet på sådana aktiebolag ska innehålla beteckningen publ och aktiekapitalet ska uppgå till minst 500 000 kronor. För att starta ett privat aktiebolag krävs dock bara ett aktiekapital på 25 000 kronor.

För- och nackdelar med aktiebolag

Innan vi går in på hur du startar ett aktiebolag kan det vara bra att känna till för- och nackdelarna med denna företagsform.

Fördelar med AB

 • Ett aktiebolag kan ha en eller flera delägare
 • Ägarna saknar personligt ansvar för bolagets skulder och riskerar enbart att förlora sitt insatta kapital
 • Bolaget är juridisk person – kan ingå avtal, äga tillgångar och anställa personal
 • Bättre skatteregler vid försäljning
 • Eget organisationsnummer – större säkerhet jämfört med enskild firma där personnumret blir firmans organisationsnummer.
 • Namnskydd i hela Sverige
 • Skattefria personalvårdsförmåner – högst 5 000 kronor per år
 • Lägre skatt vid vinstuttag och utdelning
 • Möjlighet att ombilda en enskild firma till AB

Läs även: Lön i aktiebolag – vad gäller?

Nackdelar med AB

 • Behov av aktiekapital för att starta – 25 000 kronor (500 000 kronor för publika AB)
 • Ägare kan förlora sitt insatta kapital om bolaget har skulder
 • Mer avancerad bokföring – kräver revisor och årsredovisning
 • Bolaget går inte att anmäla som vilande – även om verksamheten har stannat finns alla skyldigheter kvar (årsredovisning, årsstämma, osv.)
 • Ägare kan inte bara ”lägga ner” eller avregistrera bolaget – krav på likvidation, konkurs, fusion eller delning

Innan du startar aktiebolag – Checklista

Här är en checklista med saker du behöver förbereda innan du registrerar ett AB.

1. Beslut om att starta AB

Ett aktiebolag kan du starta själv eller tillsammans med flera andra personer. Ni som startar AB kallas för stiftare.

Det första steget är att upprätta två dokument som ska bifogas anmälan om registrering: stiftelseurkund och bolagsordning.

Stiftelseurkund

Enkelt förklarat är en stiftelseurkund ett dokument som visar att du eller ni beslutat att starta ett aktiebolag. Den ska innehålla:

 • datum för stiftandet
 • det första förslaget på företagsnamn
 • hur mycket ska betalas för varje aktie
 • hur många aktier ska varje stiftare äga
 • namn, personnummer och adress på alla som ska sitta i styrelsen som ordinarie styrelsemedlemmar och suppleanter
 • revisor och revisorssuppleanter
 • om aktierna kan betalas med apportegendom (när en stiftare betalar med egendom istället för med pengar)

Dokumentet ska vara undertecknat av samtliga stiftare och ska skickas i original eller bestyrkt kopia. Det får inte heller vara äldre än 6 månader.

Bolagsordning

Bolagsordningen är ett slags regelverk för verksamheten. Den sätter ramarna för aktiebolaget tillsammans med gällande lagstiftning. Bolagsordningen ska innehålla uppgifter om:

 • bolagets namn
 • säte, det vill säga orten där bolagsstämman ska hållas
 • bolagets verksamhet
 • antal aktier
 • antal styrelseledamöter
 • hur kallelse till bolagsstämman ska ske
 • räkenskapsår
 • antal revisorer, om bolaget ska ha några

Mallar till de flesta dokument du kommer att behöva för dessa steg hittar du hos Bolagsverket.

2. Teckna och betala aktierna

I stiftelseurkunden anger alla stiftare hur många aktier var och en ska köpa (teckna). Det finns inga krav på det, men de som tecknar aktier ska skriva under aktieteckningen.

Kraven på aktiekapitalet för privata aktiebolag är 25 000 kronor och minst 500 000 kronor för publika. Betalningen från stiftarna kan vara i pengar, egendom eller en kombination av båda.

Betalning med pengar

Pengarna ska sättas på ett separat konto öppnat bara för det ändamålet, exempelvis hos en företagsbank eller kreditföretag. När detta är gjort ska ni erhålla ett bankintyg som visar att aktiekapitalet är insatt på rätt sätt och av rätt person, alltså den som startar företaget.

Intyget ska du sedan skicka till Bolagsverket i original tillsammans med anmälan om registrering (mer om det längre ner).

Betalning med egendom (apportegendom)

En stiftare kan också betala sina aktier med egendom, men bara om det står angivet i stiftelseurkunden.

Sådan egendom kan exempelvis vara fastighet, motorfordon eller dylikt. Efter överförandet av egendomen till företaget ska en auktoriserad revisor skriva ett yttrande som innehåller uppgifter om egendomen, värdet på den samt nyttan den tillför aktiebolaget.

Först när du skickar revisorns yttrande till Bolagsverket är det möjligt att registrera aktiebolaget.

Betalning med pengar och egendom

Summan av beloppen i bankintyget och revisorns yttrande ska motsvara hela värdet som ska betalas för aktierna enligt stiftelseurkunden.

Kvittning är inte tillåtet

Det är inte möjligt för en stiftare att betala sina aktier genom att kvitta beloppet mot en fordran som aktiebolaget har.

3. Underteckna stiftelseurkunden

Alla stiftare ska skriva under stiftelseurkunden för att aktiebolaget ska anses bildat.

Registrering hos Bolagsverket

Ditt aktiebolag blir juridisk person först när du registrerar det hos Verksamt.se.

Anmälan om registrering

Du fyller i din anmälan genom att logga in med ditt BankID. Detta måste du göra inom 6 månader efter att du eller ni upprättat stiftelseurkunden.

Avgiften för registreringen är 1 900 kronor via e-tjänsten och 2 200 kr på blankett.

Efter registrering

Efter mottagen anmälan fattar Bolagsverket beslut om registrering av ditt företag. Du får då ett registreringsbevis innehållande aktiebolaget organisationsnummer.

Nu är ditt aktiebolag juridisk person, företagsnamnet är skyddat i landet och du kan påbörja din verksamhet.

Anmäl huvudman

Inom 4 veckor efter registreringen måste alla nya aktiebolag anmäla verklig huvudman, det vill säga den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar aktiebolaget.

Det kan vara:

 • Någon/några som äger mer än 25 procent av aktierna
 • Någon som genom avtal med övriga aktieägare har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna
 • Närstående vars aktieinnehav räknas samman

Anmälan görs av en behörig företrädare genom att logga in hos Bolagsverket med BankID. Du kan bara göra anmälan via e-tjänsten och avgiften ligger på 250 kronor.

Registrering hos Skatteverket

För viss verksamhet krävs det att aktiebolaget även är registrerat hos Skatteverket.

Det gäller till exempel om aktiebolaget ska bedriva momsbelagd verksamhet där du ska betala moms. Då måste du nämligen vara momsregistrerad. Du måste även registrera dig som arbetsgivare om du bestämmer dig för att anställa personal.

Godkännande för F-skatt

När du blir godkänd för F-skatt visar det dina samarbetspartners att du betalar själv dina skatter och avgifter. Det är extra viktigt när du säljer dina tjänster och betyder att uppdragsgivaren inte behöver betala arbetsgivaravgifter på ersättningen du får.

Villkor för att få ett godkännande för F-skatt är att du bedriver eller avser att bedriva näringsverksamhet. Du måste också själv lämna in dina skattedeklarationer och betala skatter och avgifter.

Verksamheten ska bedrivas självständigt, med ett vinstsyfte och vara varaktig.

Moms

Anmälan om momsregistrering krävs om aktiebolaget bedriver en momspliktig verksamhet med skyldighet att betala eller rätt att få tillbaka momsen. Registreringen är även nödvändig för att använda dig av omvänd skattskyldighet samt bedriva handel inom EU.

Om du däremot beräknar din försäljning till 30 000 kronor exklusive moms under beskattningsåret är du automatiskt momsbefriad.

Arbetsgivaravgifter

Har du planer på att anställa personal i ditt aktiebolag? Då ska du först registrera dig som arbetsgivare.

Med det gjort ska du även dra skatt på löneutbetalningarna, betala arbetsgivaravgifter, lämna arbetsgivardeklaration (redovisa skatt och avgifter) samt lämna kontrolluppgifter.

Summering

Ett aktiebolag kan vara en passande företagsform om du vill starta eget företag tillsammans med andra och har möjlighet att betala ett aktiekapital på 25 000 kronor.  

Aktiebolaget är till skillnad från en enskild firma en juridisk person, vilket betyder att det både kan ingå avtal, äga egendom och anställa personal. Och som ägare av ett aktiebolag har du begränsat ansvar för företagets skulder – det enda du riskerar att förlora är ditt eget insatta kapital.

Att starta ett aktiebolag är inte så krångligt som det låter. Själva registreringen går ganska snabbt, däremot kan det ta en stund innan du kommer igång med själva företagandet.

Tips! På Verksamt.se hittar du en en enkel checklista som du lätt fyller i beroende på vilket företag du vill starta.

Vanliga frågor och svar

Vad är ett aktiebolag?

Ett aktiebolag är en juridisk person och den vanligaste företagsformen när flera personer vill starta ett företag tillsammans. Aktiebolaget kan antingen vara privat eller publikt. Det är bara publika aktiebolag som går att notera på en aktiebörs.  

Vad betyder det att aktiebolaget är en juridisk person?

Att bolaget är en juridisk person innebär att det kan ingå avtal, äga egendom, anställa personal och ha skulder. Det kan till exempel inte en enskild firma, där det är ägaren som ingår avtalet och blir betalningsskyldig.

Vad kostar det att starta aktiebolag?

För att kunna starta ett AB måste du ha minst 25 000 kronor i aktiekapital. Detta är dock pengar du sedan får använda i din verksamhet.
Utöver det måste du registrera bolaget hos Bolagsverket, vilket kostar 1 900 kronor eller 2 200 kronor, beroende på om det sker via blankett eller e-tjänst. Du ska också anmäla en behörig företrädare, vilket kostar 250 kronor. 

Hur lång tid tar det att starta aktiebolag?

Hur lång tid det tar för Bolagsverket att registrera ditt nya aktiebolag beror lite på hur mycket de har att göra. Normalt sett brukar handläggningstiden vara cirka två veckor. Det kan dock gå både snabbare och långsammare än så.

Tips! På Bolagsverkets hemsida kan du se deras nuvarande handläggningstider.

Vad krävs för att kunna starta ett aktiebolag?

För att kunna starta ett aktiebolag måste du vara minst 18 år. Är du utländsk medborgare måste du ha ett uppehållstillstånd om du ska starta och driva ett företag i Sverige i mer än 3 månader. I övrigt krävs det bara ett aktiekapital på 25 000 kronor (500 000 kronor för ett publikt aktiebolag).

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 4.9 / 5. Antal röster: 11

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

4 bra sätt att nå fler kunder

Så fungerar konsultavtal (mall)

Next

Lämna en kommentar