Vad är upplupna intäkter?

Uppdaterad: |

I slutet av varje räkenskapsår ska du upprätta ett bokslut som visar företagets resultat. Innan du får fram årsresultatet ska du göra vissa periodiseringar för att försäkra dig om att kostnader och intäkter ska hamna rätt i både bokslut och den period de avser. En sådan periodiseringspost är upplupna intäkter.

I denna artikel ska vi titta närmare på hur upplupna intäkter fungerar. Vi ska även ge dig exempel för att du ska enklare kunna förstå hur bokföringen ser ut.  

Periodisering av utgifter och inkomster

Under de sista månaderna av året kommer du att få in eller skicka ut fakturor som avser inköp eller försäljning av varor och tjänster som ska betalas under nästkommande år. För att rätt utgift eller inkomst ska påverka rätt årsresultat ska du göra periodiseringar i bokföringen. 

Periodisering är en viktig del av redovisningen som innebär att du bokför en utgift då den förbrukas medan en inkomst – då den intjänas. Detta oavsett när betalningen sker.

Till periodisering av utgifter hör förutbetalda kostnader och upplupna kostnader. Förutbetald intäkt och upplupen intäkt hör till periodisering av intäkter.

Vad är upplupna intäkter? 

En upplupen intäkt är en inkomst av såld vara eller utförd tjänst som kommer att faktureras och betalas under nästkommande år. Det kan till exempel bero på att du utför ett arbete åt en kund, men hinner inte skicka fakturan under innevarande år.

Exempel på upplupna intäkter är

  • Provisioner
  • Royalties,
  • Lokalhyra
  • Ränta

Även om affärshändelsen varken är betald eller fakturerad utgör den en intäkt för det aktuella året. Därför ska du bokföra den som sådan. Normalt sett gör du detta på konto 1790 (Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter) i balansräkningen. Den utgående momsen redovisar du inte vid bokföringen.

Exempel:

Ditt företag har sålt tjänster för 125 000 kronor inklusive 25 procent moms i slutet av 2020. Fakturan kommer att skickas i början av 2021. Som upplupen intäkt redovisar du belopp utan moms.

Konto Debet Kredit
1790 – Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter100 000 
30xx – Intäktskonto momsfritt 100 000

I början av nästa år bokar du om den upplupna intäkten på följande sätt:

Konto Debet Kredit
1790 – Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter100 000
30xx – Intäktskonto momsfritt100 000 

Detta gör att intäkten inte ska finnas i bokföringen två gånger. När du sedan får in betalningen för de utförda tjänsterna bokar du detta som vanligt mot ett försäljningskonto och konto för utgående moms.

Konto Debet Kredit
1930 – Företagskonto100 000 
3301 – Försäljning tjänster inom Sverige, 25 % moms100 000
2611 – Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 % 25 000

Upplupna ränteintäkter

Upplupen ränta är en ränteinkomst eller ränteutgift som du inte har betalat ut eller mottagit ännu. Beroende på sammanhang kan upplupen ränta vara en tillgång eller en skuld. Oavsett vilket kommer uppgiften att påverka företagets årsresultat och därför ska du ta upp den i företagets årsredovisning.

Upplupna icke betalda räntekostnader redovisar du i balansräkningen som interimsskulder.  Upplupna icke-erhållna ränteinkomster redovisar du istället som interimsfordringar.

Exempel:

Ditt företag har ett företagslån och det återstår 100 000 kronor av det före nästa räntebetalning. Räntan är på 10 procent per år. Du ska i slutet på året bokföra en upplupen ränta för det första halvåret. Ränteintäkten blir då:

(100 000 x 10%)/2 = 10 000/2 = 5 000 kronor i ränteintäkt

Du bokför den upplupna räntan så här:

Konto Debet Kredit
17xx – Upplupna ränteintäkter5 000 
8312 – Ränteintäkter från kortfristiga placeringar 5 000

I början på nästa år bokför du återföringen av den upplupna räntan genom att vända på kontona.

Upplupna provisionsintäkter

Provisioner är vanliga hos företag som utför förmedlings- eller försäljningsuppdrag. Provision är en rörlig ersättning som grundar sig på uppnått resultat och som du får efter utfört arbete.

Exempel:

Ditt företag har tjänat in provisioner på 100 000 kronor exklusive moms, men varken fakturerat eller erhållit dem. Detta bokför du på detta sätt:

Konto Debet Kredit
17xx – Upplupna provisionsintäkter100 000 
3921 – Provisionsintäkter 100 000

Åter därefter vänder du på kontona och bokför du återföringen.

Summering

För att en intäkt ska hamna rätt i bokföringen måste du bokföra den under perioden då den intjänats, oavsett när betalningen kommit in. Då pratar vi om en upplupen intäkt – när du har utfört ett arbete åt en kund men ännu inte fakturerat det. Trots att betalningen kommer under nästa år avser intäkten nuvarande år och därför ska du bokföra den nu.

Upplupna intäkter bokför du i balansräkningen på konto 1790 (Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter). I början på nästa räkenskapsår bokför du återföringen genom att vända på kontona.

Har du redovisat allt rätt i bokföringen kommer du att få ett årsresultat som visar en realistisk bild av ditt företags ekonomiska situation.

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 4.3 / 5. Antal röster: 12

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Vad är balansräkning?

Vad är upplupna kostnader?

Next

Lämna en kommentar