Vad är bokslut?

Uppdaterad: | ,

Ett bokslut är den slutliga sammanställningen av årets bokföring i form av en balans- och resultaträkning samt övriga bilagor. De visar hur företagets räkenskaper är i slutet av året och om verksamheten har gått med vinst eller förlust.

I den här artikeln får du lära dig mer om vad bokslut är och hur det fungerar.

När upprättar man ett bokslut?

Alla som driver en näringsverksamhet, oavsett företagsform, är skyldiga att upprätta bokföring. Den ger dig en rättvis bild av företagets ekonomiska läge och hjälper dig om du måste sätta in nödvändiga åtgärder för att vända en negativ trend i utvecklingen.

Alla företag ska avsluta räkenskapsåret med ett bokslut som är den slutliga sammanställningen av bokföringen i form av en resultat- och balansräkning. Normalt sett görs detta en gång per år senast fyra månader efter att räkenskapsperioden är slut.

Det finns dock större bolag som har för regel att upprätta bokslut för en period i taget inom det innevarande räkenskapsår. Det kallas periodbokslut. Längden på perioderna varierar och kan vara mellan en månad, kvartal eller del av år.

Olika former av bokslut

Vilken typ av bokslut din firma måste upprätta beror dels på dess storlek, men också på dess företagsform.

När det gäller företagets storlek finns specifika regler för större företag och för sådana som inte är större. Som större räknas företag som uppfyller minst två av följande krav:

 • Har mer är 50 anställda under vart och ett av de senaste två åren
 • Balansomslutningen (summan av tillgångar eller skulder och eget kapital) under de senaste två åren överstiger 40 miljoner kronor
 • Nettoomsättningen (försäljningen) under vart och ett av de senaste två åren överstiger 80 miljoner kronor

Beroende av företagsform kan ditt företag upprätta förenklat bokslut, årsbokslut eller årsredovisning. Mer om hur dessa fungerar nedan.

Förenklat bokslut för enskild firma

Om du driver en enskild firma och har en nettoomsättning under 3 miljoner kronor ska du sammanställa ett förenklat bokslut som ligger till grund för deklarationen.

På Skatteverkets hemsida hittar du e-tjänsten Förenklat årsbokslut. Där kan du med hjälp av din e-legitimation upprätta bokslutet och föra över uppgifterna till NE-blanketten och deklarationen.

Det förenklade bokslutet gör du med stöd av ditt bokföringsprogram. Därför är det extremt viktigt att du har bokfört alla affärshändelser i företaget på rätt konto och rätt sätt. När du stämmer av alla konton ska du även komma ihåg att alla summor ska hamna på rätt år. På så sätt får du en rättvisare bild av resultatet i ditt företag.

Gör justeringar för:

 • Fakturor du skickat, men inte fått betalt för än
 • Fakturor du fått men som gäller nästkommande år
 • Bokförda inbetalningar som avser förra året eller är förskott

I det förenklade bokslutet ska följande ingå:

 • Balansräkning med företagets skulder, tillgångar och eget kapital för räkenskapsåret
 • Resultaträkning med företagets intäkter, kostnader och resultat.

Årsredovisning för små aktiebolag

Alla aktiebolag ska lämna en årsredovisning till Bolagsverket. Grunden för den består av företagets bokföring under det innevarande räkenskapsåret. Har du varit noggrann med bokföringen under året kommer du att få ett realistiskt årsresultat.

Små aktiebolag är alla som inte passar beskrivningen för större företag (läs mer under Olika former av bokslut).

När årsredovisningen är klar ska alla styrelsemedlemmar skriva under. På bolagets årsstämma presenteras årsredovisningen och aktieägarna ska godkänna dess innehåll. Det tas även beslut gällande hur vinsten ska fördelas. Inom en månad ska du skicka redovisningen till Bolagsverket.

Bolagets VD eller någon i styrelsen ska intyga om att balans- och resultaträkningen har blivit godkänd av årsstämman. Då upprättas ett fastställelseintyg.

Senast sju månader efter räkenskapsårets slut ska du skicka en kopia av årsredovisningen och originalet av fastställelseintyget till Bolagsverket. Vill du skicka handlingarna digitalt ska du ladda upp all dokumentation direkt från din programvara (om du har en som stöder digital inlämning).

Därefter – med hjälp av personnummer och e-postadress – bjuder du in den som ska skriva under. De loggar in med sin e-legitimation och undertecknar fastställelseintyget och skickar in årsredovisningen.  

K2- och K3-reglerna

Ett stort antal bolag väljer att redovisa enligt K2-reglerna eftersom de är betydligt enklare än K3. Ska du sammanställa årsredovisningen själv är det lättare om du väljer den metoden. Då ska du bifoga även förvaltningsberättelse och noter som kompletterar informationen i balans- och resultaträkningen.

Större företag använder K3-reglerna (huvudregelverket) eftersom de erbjuder möjlighet att fritt utforma redovisningen. Det innebär att till exempel skriva upp alla anläggningstillgångar.

Viktigt att veta om du väljer att redovisa enligt K2-reglerna är att du kan byta till K3, men inte tvärtom (om du inte har särskilda skäl).

Årsbokslut eller årsredovisning för handels- och kommanditbolag

Det som bestämmer hur ett handels- eller kommanditbolag ska avsluta ett räkenskapsår är dess storlek och om delägarna är juridiska eller fysiska personer. Läs mer om vad som klassas som ett stort företag ovan.

Årsbokslut upprättar bolag som inte räknas som större och som har bara fysiska personer som delägare. Det ska bestå av:

 • Resultaträkning över bolagets intäkter och kostnader.
 • Balansräkning vid räkenskapsårets utgång.
 • Noter med upplysningar kring balans- och resultaträkningarna.

Årsredovisning gör bolag med minst en delägare som är juridisk person. Här kan du välja mellan K2 eller K3-reglerna, så länge företaget inte räknas som större (då gäller K3-regelverket). I detta fall ska redovisningen innehålla:

 • Resultaträkning med årets intäkter, kostnader och resultat
 • Balansräkning vid årets slut
 • Noter med tilläggsinformation om resultat- och balansräkningen
 • Förvaltningsberättelse om bolagets utveckling
 • Rapport om förändringar i Eget kapital
 • Kassaflödesanalys (när det gäller större bolag)

Alla handlingar ska skickas till Bolagsverket. Har du dessutom revisor ska en revisionsberättelse bifogas.

Observera att en årsredovisning – till skillnad från ett årsbokslut – är en offentlig handling.

Då behöver företaget en revisor

När det gäller behovet av revisor kan enskilda firmor och mindre aktiebolag välja att inte ha en sådan. Om företaget däremot räknas som större eller uppfyller minst två av följande villkor ska det finnas en behörig revisor:

 • Fler än 3 anställda
 • Balansomslutning på mer än 1,5 miljoner kronor
 • Nettoomsättning på mer än 3 miljoner kronor

Varje villkor ska vara uppfyllt under minst två år i rad.

Förberedelser inför bokslutet

Välskött bokföring är en förutsättning för att få en korrekt bild av företagets ekonomiska välmående och årsresultat. Har du gjort allt rätt under året blir bokslutet inte något problem att upprätta.

Trots allt arbete med bokföringen ska du kontrollera att allt stämmer och är bokfört på rätt år innan du sätter igång med bokslutsammanställningen.

 • Fakturera, betala och bokför det sista som har gäller innevarande räkenskapsår.
 • Gör en kontoavstämning av balansräkningen mot utdrag från kassa, bank och skattekonto.
 • Flytta förutbetalda kostnader (som är bokförda i år men avser nästa år) till ett tillfälligt konto (1799). Nästa år vänder du bokningen.
 • Bokför alla upplupna kostnader (som gäller i år men ska betalas nästa år).
 • Flytta förutbetalda intäkter (som är bokförda, men avser nästa år) till ett tillfälligt konto 2999. Vänd om bokningen i början på nästa år.
 • Bokför upplupna intäkter (som gäller i år, men ska redovisas nästa år).
 • Gör avskrivningar.
 • Gör avsättningar eller återföringar från periodiseringsfonder.
 • Ta fram en balans och resultaträkning för att se ett preliminärt årsresultat.
 • Beräkna bolagsskatten (20,6 procent för 2023).

Summering

Bokslutet är en avslutning av företagets bokföring under ett räkenskapsår. Det är en viktig vägvisare på hur företaget mår ekonomiskt och var det befinner sig i sin utveckling.

Kraven på hur du ska upprätta årsbokslutet beror på företagets storlek och företagsform. Oavsett vilket är alla som bedriver en näringsverksamhet bokföringsskyldiga och ska avsluta året med bokslut.

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 4.4 / 5. Antal röster: 11

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Tillväxt: 9 sätt att expandera företaget

Vad är inventarier?

Next

Lämna en kommentar