Så fungerar permittering

Uppdaterad: |

Permittering är när du har kvar din anställning, trots att din arbetsgivare inte ger dig några arbetsuppgifter. Normalt sett behåller du din lön under permitteringen, men villkoren kan skilja sig beroende på situation och arbetsgivare.

Den pågående pandemin har gjort att många företag runt om i världen inom olika branscher har blivit tvungna att permittera en del av sina anställda.

I den här artikeln ska vi förklara närmare hur permittering fungerar och vilka regler som gäller. Vi ska även titta närmare på korttidspermittering som uppkommit i samband med coronapandemin.

Innehållsförteckning:
Vad är permittering?
Regler för permittering
Ett alternativ till att säga upp personal
Korttidspermittering
Permittering utan lön – Vad gäller?
Så ser permitteringen ut i Sverige
Vanliga frågor & svar

Vad innebär permittering?

Permittering är en period under vilken en arbetsgivare inte förser en eller flera anställda med arbetsuppgifter, trots att de har kvar sin anställning. Anledningen kan vara att arbetsmängden minskat och att arbetsgivaren helt enkelt inte har möjlighet att lika många arbetsuppgifter som tidigare.

Under permitteringstiden har du som anställd rätt till lön. I Sverige regleras permitteringslönen i Lagen om anställningsskydd (LAS). Den är semi-dispositiv, vilket betyder att vissa punkter går att förhandla bort om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen. Det får dock aldrig ha en negativ påverkan på arbetstagarens rättigheter.

För att inleda en permitteringsprocess på arbetsplatser utan kollektivavtal ska det finnas en särskild överenskommelse mellan arbetsgivare och minst 70 procent av arbetstagarna.

Syftet med permittering är att arbetsgivare under en period ska kunna minska arbetstiden för vissa anställda istället för att säga upp dem. Samtidigt får arbetsgivaren statligt stöd för att täcka en stor del av lönekostnaderna. Efter krisen kan företaget återgå till sin vanliga verksamhet och fortsätta i samma riktning som tidigare.

Regler för permittering

Permitteringstiden kan vara olika lång beroende på hur omständigheterna ser ut. Den kan variera mellan en dag och flera månader, men huvudregeln är att den ska vara tillfällig. Nedan ska vi titta närmare på vilka regler som gäller för permittering i Sverige.

Arbete under permittering

Eftersom anställningen inte upphör vid en permittering är du skyldig att infinna dig på arbetsplatsen om arbetsgivaren beordrar detta. Dock får du bara jobba upp till din permitteringsgrad.

Om du till exempel är permitterad på 50 procent får du inte arbeta mer så länge permitteringsgraden förblir oförändrad. Du får heller inte skaffa dig en annan sysselsättning. Först när permitteringen upphör får du återgå till ditt arbete med samma villkor som tidigare.

Lön

Under permitteringen har du rätt till din avtalade lön. I Lagen om anställningsskydd (LAS) §21 står det följande:

En arbetstagare som permitteras har rätt till samma lön och andra anställningsförmåner som om arbetstagaren hade fått behålla sina arbetsuppgifter. Detta gäller dock inte om permitteringen är en följd av att arbetet är säsongsbetonat eller av andra skäl inte är sammanhängande till sin natur. Lag (1984:1008).

På arbetsplatser med kollektivavtal kan emellertid bortse från denna paragraf eftersom kollektivavtalet gäller före lagen.

I tabellen nedan kan du se hur arbetsminskningen påverkar din lön och kostnaderna för din arbetsgivare.

Nivå 1Nivå 2Nivå 3Nivå 4
Arbetstidsminskning20%40%60%80%
Löneminskning4%6%7,5%8%
Arbetsgivarens del   1%4%7,5%8%
Statens del15%30%45%53%
Minskad lönekostnad för arbetsgivaren19%36%53%72%

Exempel: Du har en månadslön på 32 700 kronor och går ner i arbetstid med 40 procent. Du arbetar alltså 60 procent. Du får då ut 92,5 procent av din lön, vilket är 30 250 kronor. Din arbetsgivares kostnad (lön plus arbetsgivaravgifter) minskar med 53 procent från cirka 43 000 kronor till 20 425 kronor. Statens kostnad blir då 19 350 kronor eller 75 procent av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen.  

Lönetillägg

Har du andra tillägg till din lön, exempelvis OB eller jour- och beredskapsersättning, ska de minskas med samma procentsats som din lön beroende på arbetstidsförkortningen.

Sjuklön

Om du blir sjuk under din permittering ska du ansöka hos om ersättning hos Försäkringskassan (700 kronor före skatt) för karensdagen som för tillfället är borttagen. Därefter betalar din arbetsgivare 80 procent av din ordinarie lön.

Uppsägning efter permittering

Om du skulle bli uppsagd efter permitteringsperioden behöver du inte bekymra dig om A-kassan. Detta eftersom ersättning och villkor baseras på din ordinarie lön och arbetstid.

Semester

Om du bestämmer dig att ta ut betald semester under en permitteringsperiod kan du räkna med minskat semestertillägg som grundas på din nuvarande (reducerade) lön. Antalet semesterdagar förblir dock detsamma.

Arbetsgivare som får statligt permitteringsstöd får inte stödet utbetalt för tiden som de anställda har semester, utan betalar då semesterlön.

Föräldraledig

Permitteringen omfattar inte dig som är föräldraledig på heltid.

Pension

Det som din arbetsgivare betalar varje månad till din pension baseras på din månadslön. Därför blir de inbetalda beloppen något lägre, men bara under en kort tid (6 – 9 månader).

Permittering – ett alternativ till att säga upp

Det finns perioder då en arbetsgivare av olika anledningar måste dra ner på sin personalstyrka. Det kan vara tillfälliga svackor i verksamheten eller som nu – extraordinära världsförhållanden.

Har arbetsplatsen kollektivavtal ska frågan om permittering först diskuteras med den fackliga organisationen. I annat fall måste alla på arbetsplatsen gå ner i arbetstid lika mycket.

Observera att permittering enbart ska vara en tillfällig lösning. Företagare kan ansöka om ekonomisk hjälp för att minska sina lönekostnader under tiden permittering pågår. Det är även i statens intresse att bistå företag med medel under en kort tid (upp till 9 månader) än att bekosta en arbetslöshet på kanske många år.

Tack vare permittering slipper arbetsgivaren att säga upp personal och stå utan arbetskraft när krissituationen upphör. När allt återgår till det vanliga kan de bara kalla tillbaka sina medarbetare och fortsätta sin verksamhet med full kraft.

Korttidspermittering

Korttidspermittering kan användas av företag som har tillfälliga och akuta ekonomiska problem på grund av oförutsedda situationer.

Det innebär att en eller fler anställda går ner i arbetstid under en kort period och behåller en stor del av sina löner. Staten bidrar med stöd som kompensation för företagets lönekostnader.

När kan man korttidspermittera?

För att inleda en korttidspermittering måste arbetsgivare och arbetstagare vara överens. Om arbetsplatsen är bunden till kollektivavtal diskuteras beslutet med facket om permitteringens omfattning.

Finns det inget kollektivavtal ska minst 70 procent av personalen vara överens om och godkänna beslutet.

Hur länge gäller korttidspermittering?

Stöd för korttidspermittering går att få under maximalt sex månader med 20, 40 eller 60 procent minskning av arbetstiden. Här finns även möjlighet till förlängning med ytterligare tre månader.  Därefter gäller en karenstid på 24 månader innan man kan ansöka om stöd på nytt.

Vem kan söka stöd för korttidspermittering?

Alla juridiska personer – med undantag för offentliga aktörer – har rätt att söka stöd. Det kan vara aktiebolag, föreningar eller stiftelser. Stöder omfattar de som varit anställda i företaget i minst tre månader.

Som arbetsgivare ska du kunna styrka att du har försökt minska arbetskraftskostnaderna med andra nödvändiga åtgärder. Det kan till exempel vara uppsägning av inhyrd personal, tillfälligt anställda eller konsulter. Du ska även kunna förklara varför dessa åtgärder misslyckats.

Vem handlägger korttidspermitteringen?

Det är Tillväxtverket som handlägger korttidspermitteringen och kontrollerar att uppgifterna i ansökan gällande arbetstidsminskning och permitteringsperiod stämmer. Myndigheten har även rätt att kräva tillbaka erhållet stöd och även kan polisanmäla företag för bedrägeri.

LÄS ÄVEN
Så fungerar omställningsstödet

Nya regler för korttidspermittering 2021

Med anledning av den pågående pandemin har riksdagen antagit en ny lag om korttidspermittering.

Lagen är kraftigt subventionerad av svenska staten fram till juni 2021 och ska hjälpa arbetstagare som blivit berörda samt göra det enklare för arbetsgivare att behålla sina anställda. På så sätt blir övergången till den normala verksamheten smidigare när krisen är över.

Från den 9 november 2020 är det möjligt att förlänga stödet till och med 30 juni 2021. Arbetstiden kan minskas med upp till 80 procent fram till 31 mars 2021. Subventionsgraden (statens stöd) som normalt ligger på 33 procent blir 75 procent fram till mars 2021 och 50 procent till juni 2021.

Pandemilagen från 10 januari 2021 ger regeringen nya möjligheter att vidta åtgärder för att bland annat minska virusspridningen i samhället. Därför behöll man möjligheten att permittera på 20, 40 eller 60 procent.

Enligt de gamla reglerna gällde permitteringsstödet i nio månader i följd följt av en karensperiod på 24 månader. Nu förlänger man stödperioden fram till 30 juni 2021, även om den inte är sammanhängande och karenstiden försvinner helt.

Träder i kraft i februari 2021

Den nya lagen som gäller stöd vid korttidspermittering träder i kraft den 15 februari 2021. Du som är arbetsgivare kan ansöka 5 till 8 veckor efter det datumet samt retroaktivt från 1 december 2020.

Stödet för korttidspermittering omfattar arbetstagare som har varit anställda i tre månader och nu även de som tillhör arbetsgivarens familj.

Alla arbetsgivare, med undantag för offentliga aktörer, kan ansöka om stödet oavsett om de är aktiebolag, stiftelser eller föreningar. Enskilda näringsidkare kan emellertid inte få stödet eftersom de inte är anställda i företaget, men för dem finns andra stöd att söka.

Stödet för korttidspermittering omfattar bara ordinarie lön och har ett lönetak på 44 000 kronor. Fram till 30 juni 2021 har regeringen budgeterat 10,7 miljarder kronor som ska användas till det.

Under korttidspermitteringen får arbetsgivarna ersättning för kompetensinsatser för sina anställda. På så sätt kan man i väntan på krisens slut skaffa nya kunskaper och kompetenser som kommer att gynna företaget både på kort och lång sikt.

Permittering utan lön – Vad gäller?

Som tidigare nämnt är det Lagen om anställningsskydd (LAS) som reglerar lönen för den anställde under permitteringen. I §21 står det att lön ”inte utgår om du är säsongsarbetare eller utgör ett arbete av osammanhängande natur”.

Grundregeln är att alla som är permitterade ska ha kvar stor del av sin ordinarie lön. Det finns dock möjlighet för en arbetsgivare att tillsammans med den fackliga organisationen träffa avtal där personalen blir utan lön för den tid som de inte jobbar.

I sådana fall ska de anställda få erbjudande om andra förmåner, till exempel extra semesterdagar eller ledighet.

Så ser permitteringen ut i Sverige

Just nu lever vi i en otrygg tid där många små och medelstora företag blivit tvungna att dra ner på sin verksamhet eller stänga för gott. I många fall blir dessutom hela familjer drabbade. Arbetslösheten skjuter i höjden och många har svårt att klara sitt uppehälle.

Regeringen har dock budgeterat stora summor pengar i form av stöd till svenska företag och deras anställda, till exempel i samband med korttidspermittering. De har även infört många nya bidrag och förstärkt gamla, lättat på en rad regler och förordningar för att stötta den svenska ekonomin.

I grafen nedan kan du se hur korttidspermitteringen ser ut i Sverige per län.

Summering

Permittering är ett resultat av tillfälliga och akuta omständigheter. Det kan handla om arbetsbrist, hot om konkurs eller som nu – en viruspandemi. Under en permittering subventionerar staten en stor del av lönekostnaderna för arbetsgivaren i form av permitteringsstöd.

Enligt budgeten kommer stödet för första halvan av 2021 att kosta cirka 10,7 miljarder kronor. Det betalas ut nio månader i följd och den efterföljande karensperioden (24 månader) är borttagen. Nu förlängs stödperioden dessutom till 30 juni 2021.

Alla arbetsgivare kan ansöka om permitteringsstöd, med undantag för dig med enskild firma som har möjlighet att få andra former av ekonomisk hjälp. Arbetstagare som har varit anställda i minst tre månader omfattas av stödet, så även de som tillhör arbetsgivarens familj (som tidigare var undantagna).

Vanliga frågor om permittering

Vad betyder permittering?

Permittering är en period då en arbetsgivare inte förser sina anställda med arbetsuppgifter fast de har kvar sina anställningar. Under permitteringen går de anställda ner i arbetstid medan arbetsgivaren får statligt stöd för att kompensera sina lönekostnader.

Stödet hjälper företaget att behålla sin personal och kalla tillbaka den när krisen är över. Arbetstagaren behåller större delen av sin lön och slipper bli uppsagd med år av arbetslöshet som följd.

Vad gäller vid permittering?

Minskningen av arbetstiden vid en permittering kan vara 20, 40 eller 60 procent och nu under Covid-19 även 80 procent. Under permitteringen ska du kunna få över 90 procent av din lön. Staten subventionerar 75 procent av kostnaden med ett lönetak på 44 000 kronor.

Eftersom du har kvar din anställning är du skyldig att infinna din på din arbetsplats om arbetsgivaren beordrar detta. Blir du sjuk under permittering ska du ansöka om ersättning för karensdagen hos Försäkringskassan.

Vad gäller för semester under permittering?

Antalet semesterdagar påverkas inte, men tillägget blir lite lägre på grund av din nedsatta lön.

Enligt vissa fackförbund har du rätt till din semesterlön beräknad efter din ordinarie månadslön eftersom semestern är intjänad redan året innan. Semesterlönen nästa år blir dock något sämre eftersom den baseras på lönen du har i år.

Vad innebär korttidspermittering?

Korttidspermittering/korttidsarbete är när arbetstagare tillfälligt går ner i arbetstid. Kostnaden delas mellan stat, arbetsgivare och arbetstagare, där staten betalar den högsta andelen – 75 procent.

Vad är skillnaden på permittering, korttidsarbete och korttidspermittering?

I början av pandemin infördes korttidsarbete som förr kallades korttidspermittering. Till skillnad från permittering är korttidspermitteringen kraftigt subventionerad av staten med upp till 75 procent av hela kostnaden till mars 2021. På så sätt behåller den anställda över 90 procent av sin lön.

Hur länge kan jag permittera?

Det är kollektivavtalet på arbetsplatsen som reglerar längden på permitteringsperioden. Korttidspermittering kan till exempel gälla i sex månader med en möjlig förlängning med ytterligare tre månader.

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 4.9 / 5. Antal röster: 11

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Anställningsavtal (mall)

18 sätt att tjäna pengar hemifrån & online

Next

Lämna en kommentar