Mallar & Avtal

Vi vill underlätta så många områden som möjligt i ditt företagande. Därför erbjuder vi ett stort utbud av kostnadsfria mallar och avtal som du kan ladda ner och använda dig av. Mallarna kommer i formatet Word, Excel eller PDF och är alla ifyllnadsbara och därmed anpassningsbara efter just ditt ändamål. Vi uppdaterar självklart mallarna regelbundet och lägger till nya med jämna mellanrum.


Arbetsgivarintyg

Ett arbetsgivarintyg är ett bevis på att du haft en anställning hos en arbetsgivare under en viss tidsperiod. Intyget innehåller information om arbetsuppgifter, arbetstid, lön och anledning till att anställningen avslutades.

Läs mer om arbetsgivarintyg.

Anställningsavtal (tillsvidareanställning)

Ett anställningsavtal är ett avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare som uppkommer i samband med en anställning. Avtalet ska innehålla detaljer om anställningen så som den anställdes uppgifter, anställningsform, tillträdesdag, arbetsuppgifter, befattning, arbetstid och liknande.

Läs mer om anställningsavtal.

Anställningsavtal (tidsbegränsad anställning)

Anställningsavtal anpassat för tidsbegränsad anställning. Här kan du ange om anställningen är ett vikariat, ett säsongsarbete eller på allmän visstid.

Anställningsavtal (provanställning)

Anställningsavtal anpassat för provanställning. Här kan du ange detaljer för provanställningen, till exempel under vilken tidsperiod den gäller.

Affärsplan

En affärsplan hjälper dig att konkretisera din affärsidé, dina mål och din vision. Affärsplanen är därmed ett av verksamhetens viktigaste dokument som dessutom bör revideras och ändras regelbundet.

Läs mer om affärsplan.

F

Följesedel

En följesedel är ett dokument som medföljer vid leveransen av en viss vara. Dokumentet innehåller detaljer gällande vad paketet innehåller, det vill säga varutyp, antal och annan relevant information.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är en fullmakt som ger en annan person rätt att fatta viktiga beslut gällande dina angelägenheter om du inte längre har möjlighet att göra det själv, till exempel på grund av ett hälsotillstånd.

K

Konsultavtal

Ett konsultavtal är ett avtal mellan en arbetsgivare och en konsult (en person med expertis inom ett specifikt område). Avtalet innehåller detaljer och bestämmelser kring konsultuppdraget, bland annat hur länge uppdraget ska pågå samt vilken ersättning konsulten har rätt till.

Kommunikationsplan

En kommunikationsplan skapas inför uppstarten av ett projekt och fungerar som ett stöd när du ska planera din kommunikationsstrategi. Planen gör det enklare att avgöra vilka kommunikationsinsatser som är mest lämpliga för din verksamhet och målgrupp.

L

Leasingavtal

Ett leasingavtal är ett avtal för leasing av fordon, utrustning eller maskiner. I avtalet beskrivs vilka villkor som gäller vid användning, utlämning, försäkringsfrågor samt hur lång period leasingen kommer att pågå.

Likviditetsbudget (två år)

En likviditetsbudget är en sammanställning av företagets kommande inbetalningar och utbetalningar under ett räkenskapsår. Likviditetsbudgeten visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga och gör det enklare att bedöma när det finns ekonomisk möjlighet att göra diverse investeringar.

M

Marknadsföringsbudget

En marknadsföringsbudget fungerar som ett finansiellt ramverk för att fatta beslut gällande företagets marknadsföring. Budgeten visar hur stor summa företaget planerar att årligen investera i olika former av marknadsföring.

Marknadsplan

En marknadsplan är ett vägledande underlag som beskriver företagets marknadsföringsstrategi. Underlaget definierar även verksamhetens marknadsföringsmål under en viss tidsperiod och vad företaget ska göra för att uppnå dem.

O

Offertförfrågan

En offert (anbud) är ett skriftligt förslag på pris och villkor för en viss vara eller tjänst som skickas från ett företag till en kund. Förslaget skickas på kundens begäran och ska innehålla säljarens uppgifter, beskrivning av den tjänst eller produkt som anbudet avser, pris, uppskattad arbetstid samt offertens giltighetstid.

Läs mer om offert.

S

SWOT – Analys

En SWOT-analys är ett underlag som ger dig en överblick av företagets utvecklingsmöjligheter. SWOT står för strengths (styrkor), weaknesses (svagheter), opportunities (möjligheter) och threaths (hot). Alla affärsplaner och konkurrensanalyser bör innehålla en SWOT-analys.

Läs mer om SWOT-analys.

SEO-Checklista 2022

En checklista innehållande alla viktiga punkter du som arbetar med sökmotoroptimering behöver tänka på. Checklistan är utformad för 2021, men kommer att uppdateras i samband med algoritmuppdateringar och annat som kan påverka ditt SEO-arbete.

U

Uppdragsavtal

Ett uppdragsavtal är en överenskommelse mellan en uppdragstagare och en uppdragsgivare. Avtalet innehåller information om vilka uppgifter som ingår i uppdraget, hur länge uppdraget ska pågå samt villkor gällande ersättning.