Ekonomiordlistan

Uppdaterad: |

Här har vi sammanställt en ordlista med vanliga begrepp som kan vara bra att känna till både för privatpersoner och företagare.

ABCD
EFGH
IJKL
MNOP
QRST
UVWZ
YZÅÄ
Ö

A

A-skatt

Du som är anställd ska betala A-skatt. Det innebär att din arbetsgivare drar av skatt på din lön och betalar dina sociala avgifter. Även pensionärer har A-skatt.

Affärshändelse

Ekonomisk transaktion som påverkar företagets ekonomi och resultat. Exempel på affärshändelser är en försäljning eller en betalning. Varje affärshändelse registreras i bokföringen.

Affärsidé

Den viktigaste grundstenen som en näringsverksamhet bygger på. Rätt affärsidé ska generera vinst för företaget och säkra utvecklingen.

Affärsplan

En beskrivning av hur en affärsidé ska genomföras för att nå det långsiktiga affärsmålet. Affärsplanen innehåller bland annat strategier, vision, finansiering och marknadsföring.

Aktie

En aktie är en andel i ett aktiebolag som motsvarar ägarens kapitalinsats. Vissa aktier ger aktieägaren fler röster i omröstningar på bolagsstämman.

Aktiebolag  

Ett aktiebolag är en företagsform med begränsat ansvar från ägarna. En aktieägare kan i princip förlora bara sitt insatta kapital. För att starta ett aktiebolag krävs minst 25 000 kronor i kapitalinsats.

Aktiebolagslagen

Aktiebolagslagen (2005:551) innehåller bestämmelser om hur ett aktiebolag ska bildas, styras, drivas och avvecklas. Den reglerar ansvar, aktiehantering och utdelning. Läs gärna mer om hur aktiebolagslagen fungerar här.

Aktiekapital

Aktiekapitalet är en del av aktiebolagets eget kapital som tillförs av ägarna via nyemission eller som aktieägartillskott. Kapitalkravet för att starta aktiebolag är 25 000 kronor.

Aktiv näringsverksamhet 

För att en verksamhet ska anses vara aktiv ska man ha arbetat minst en tredje del av normal arbetstid. Kravet kan justeras efter omständigheterna.

Amortering 

Amortering är en avbetalning på en skuld enligt en avbetalningsplan. Den betalas tillsammans med ränta. Det finns två modeller för amortering – rak och annuitet.

Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifter är sociala avgifter som en arbetsgivare betalar för sina anställda. Full arbetsgivaravgift är idag 31,42 procent på den totala bruttolönen.

Arbetsgivare 

En arbetsgivare är en juridisk eller fysisk person som har ingått ett anställningsavtal med en arbetstagare. I lagens mening är alla som betalar lön för utfört arbete att betrakta som arbetsgivare.

Arbetstidslagen

Arbetstidslagen, ATL (1982:673), gäller varje verksamhet där en arbetstagare utför ett arbete för en arbetsgivare. Lagen bestämmer ordinarie arbetstid samt reglerar jour-, mer- och övertid.

Automatkontering 

Automatkontering används i bokföringen för att underlätta upprättandet av verifikationer. En bokföring på ett konto kan automatiskt leda till ett annat konto för kompletterande transaktioner, till exempel en bokföring av lön kan leda till en bokföring av arbetsgivaravgifter.

Avkastning

Avkastning beskriver förändringen av en tillgång över tid. Den kan mätas i pengar (inom företagsekonomi och finanser) och i produktion (inom jord- och skogsbruk och fiskenäring).

Avskrivningar 

Avskrivning tillhör redovisningen och motsvarar värdeminskningen av en tillgång. Tiden för avskrivning ska inte vara längre än tillgångens ekonomiska livslängd.

B

Balanskonton

Balanskonton är konton som ingår i bokföringens balansräkning. De visar verksamhetens tillgångar, eget kapital och skulder.

Balansrapport 

Balansrapport är en typ av balansräkning på kontonivå. Den saknar dock visa bokslutsposter och bara användas internt.

Balansräkning

Balansräkningen är en viktig del i redovisningen. Den visar företagets finansiella ställning och innehåller samtliga tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital.

Betalningsanmärkning

Betalningsanmärkning är en notering hos ett kreditupplysningsföretag att du har försämrad betalningsförmåga. Det kan bero på att du slarvat med betalning av en skuld. Noteringen finns kvar i tre år för fysiska personer och fem år för juridiska.

Betalningsförmåga

Betalningsförmågan beskriver företagets möjlighet att betala sina skulder i tid, även vid oväntade situationer. Den kan vara långsiktig (soliditet) och kortsiktig (likviditet).

BIC-kod 

BIC-koden (Business Identifier Code) identifierar din bank vid utländska transaktioner. Kodens längd är alltid 8 eller 11 tecken – de första fyra anger mottagarens bank och det femte och sjätte anger bankens land.

Bilersättning

Bilersättning är en skattefri ersättning som din arbetsgivare betalar till dig om du har använt din bil i tjänsten. Ersättningen varierar beroende på om du använt egen bil eller förmånsbil.

Bokföring

Bokföring är den löpande registreringen av affärshändelser i ett företag. Alla som driver näringsverksamhet, oavsett företagsform och omfattning, ska bokföra.

Bokföringslagen 

Bokföringslagen, BFL (1999:1078), innehåller bestämmelser om vem måste bokföra, löpande redovisning samt arkivering.

Bokföringsskyldighet 

Alla som driver en näringsverksamhet är bokföringsskyldiga. Det innebär att de ska löpande bokföra alla affärshändelser genom att upprätta verifikationer. Varje räkenskapsår ska avslutas med årsbokslut eller årsredovisning.

Borgenär 

En borgenär är en fordringsägare som har en ekonomisk fordran på en annan part. Det kan vara någon som har lånat ut pengar eller sålt något utan att ha fått betalt än.

Bruttovinstmarginal 

Bruttovinstmarginal är ett nyckeltal inom företagsekonomi som visar hur stor andel av varje försäljningskrona används för att täcka företagets övriga kostnader.

Brutet räkenskapsår 

Räkenskapsår som inte följer kalenderåret kallas brutet räkenskapsår. Det ska börja den första dagen i en månad, löpa 12 hela månader och avslutas den sista dagen i en månad.

Brutto 

Brutto betyder innan avdrag och kan användas om penningvärde eller vikt.

Bruttolön 

Bruttolön betyder lön före avdrag för skatt har gjorts. Den innehåller lön, ersättningar, förmåner, olika tillägg samt inkomstskatt.

Budget  

Budget är en sammanställning av förväntade intäkter och kostnader som visar företagets resultat i slutet av en period.

C

Checkkredit

Checkkredit är ett lånesätt där du beviljas en kreditgräns och kan använda krediten löpande. Detta kan vara ett fördelaktigare sätt att låna eftersom du betalar ränta bara på utnyttjat belopp.

CV (Curriculum vitae)

Ett CV är ett dokument som visar dina tidigare utbildningar, arbetslivserfarenheter och annat som kan hjälpa en arbetsgivare att fatta ett beslut gällande en ledig arbetsposition.

D

Debet

Debet är en av grunderna som bokföringen bygger på. Varje bokföringskonto har två sidor och den vänstra kallas debet. Motsvarigheten till den är den högra sidan som kallas kredit. Dessa två sidor ska alltid vara balanserade.

Deflation

Deflation betyder en minskning av penningmängden i samhället som leder till ökning av penningvärdet och minskning av priserna. Deflationens motsats heter inflation.

Deklaration

Deklarationen är en sammanställning av erhållna inkomster och betald skatt under föregående år som både fysiska och juridiska personen ska göra årligen. Även känd som självdeklaration eller inkomstdeklaration.

Dubbel bokföring

Dubbel bokföring innebär att varje transaktion ska bokföras i debet och i kredit och beloppen på båda sidor ska vara lika stora.

E

e-faktura

E-faktura är en elektronisk faktura du får till din dator eller telefon. Genom att godkänna den på skärmen kan den betalas av din internetbank.

Effektiv ränta

Effektiv ränta är räntan som innehåller nominell ränta samt alla tillkommande avgifter och visar den totala kostnaden för ditt lån.

Egenavgifter

Egenavgifter är sociala avgifter som enskilda näringsidkare betalar själv till staten. De motsvarar arbetsgivaravgifterna för de anställda.

Eget kapital

Eget kapital är post i balansräkningen som motsvarar skillnaden mellan tillgångar och skulder. Den består av ägarnas insatskapital, kapitaltillskott samt vinsten som ska vara kvar i företaget.

Eget uttag

Eget uttag av kontanter, varor eller tjänster i en enskild näringsverksamhet motsvarar näringsidkares lön. Egna uttag ska bokföras men de påverkar inte företagets resultat.

Ekonomisk förening

Ekonomisk förening är en förening som bedriver ekonomisk verksamhet där medlemmarna deltar i och drar nytta av.

Enskild firma

Enskild firma är en företagsform med en ägare som driver och ansvarar för företaget. En enskild firma är ingen juridisk person och istället för organisationsnummer används ägarens personnummer.

Enskild näringsidkare

Se ”Enskild firma”.

Extern redovisning

Extern redovisning är en lagreglerad redovisning som riktar sig till företagets utomstående intressenter. Den innehåller årsbokslut, årsredovisning samt delårsrapporter.

F

F-skatt

F-skatt är ett bevis för att företagaren är själv ansvarig för att betala in skatter och sociala avgifter (egenavgifter) för utfört arbete.

FA-skatt

FA-skatt visar att du har enskild näringsverksamhet och får samtidigt inkomst från en anställning.

Factoring

Factoring är en låneform där företagare kan få pengar mot att sälja eller belåna sina fakturor hos bank eller finansbolag.

Faktura

En faktura är ett skriftligt krav på betalning för en vara eller tjänst.

Fakturabelåning

Se ”Factoring”.

Fakturametoden

Fakturametoden är bokföringsmetod där fakturorna bokförs efter faktura- eller ankomstdatum.

Fakturering

Fakturering är utskick av dokument med krav på betalning för varor eller tjänster som kan ske per post eller elektroniskt. Här hittar du en gratis fakturamall och tips vid fakturering.

Fastighetsskatt

Fastighetsskatten är en avgift som alla som äger en fastighet ska betala och som ingår i den slutliga skatteberäkningen i inkomstdeklarationen.

Finansieringsanalys

En finansieringsanalys är en del av årsredovisningen som visar hur pengarna har rörts in och ut ur företaget under räkenskapsåret. Syftet med analysen är att visa hur affärsverksamheten finansierats.

Fond

En fond är en samling med värdepapper (aktier, obligationer) som du blir delägare i genom att köpa andelar.

Fordonsskatt

Fordonsskatt är en årlig skatt ägare av motordriven fordon ska betala för att kunna använda fordonet på allmän väg.

Fullmakt

Fullmakt är en skriftlig tillåtelse från en fullmaktsgivare till tredje man om att en fullmaktstagare har rätt att agera i fullmaktsgivarens namn.

Förbrukningsinventarier

Förbrukningsinventarier är inventarier som har en kort ekonomisk livsläng och är av mindre värde.

Förenklat årsbokslut

Förenklat årsbokslut är en ekonomisk sammanställning som en enskild näringsidkare kan avsluta den löpande bokföringen med om den årliga nettoomsättningen inte överstiger tre miljoner kronor.

Företagslån

Ett företagslån är ett lån för företag som kan användas för investeringar i verksamheten, exempelvis för att anställa personal, fordon, ombyggnation eller marknadsföring. Går även att använda för att förbättra kassaflödet.

Förmån

En förmån är en ersättning för utfört arbete i annat än kontanter. Det kan vara allt från arbetskläder, bil/bostad till personalvård och kost.

Förskottsbetalning

Förskottsbetalning är en erlagd ersättning för en vara eller tjänst som ännu inte har utförts eller levererats.

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse är en obligatorisk del i årsredovisningen och beskriver viktiga händelser under året som gått.

G

Garanti

Garanti är ett löfte från försäljaren att en vara eller tjänst ska fungera under en viss tid.

God redovisningssed

Begreppet god redovisningssed innebär skyldighet att följa lagens redovisningsprinciper.

Goodwill

Inom företagsekonomi innebär goodwill värden i företaget som överstiger det bokförda värdet på företagets tillgångar och kan bestå av ett varumärke, företagsnamn eller etablerad kundgrupp.

Gäldenär

En gäldenär är en fysisk eller juridisk person som har en skuld till någon annan.

H

Handelsbolag

Handelsbolag är en juridisk person dom drivs av två eller flera bolagsmän med personligt ansvar för företagets avtal och skulder.

Hobbyverksamhet

Hobbyverksamhet är något man utövar på sin fritid, inte på uppdrag av någon annan och utan vinstsyfte.

Holdingbolag

Ett holdingbolag är ett företag som äger majoriteten av aktierna i andra bolag i syfte att kontrollera och spridda vinster samt finansiera andra bolag.

Huvudbok

En huvudbok är den samlade informationen om företagets bokföring under en redovisningsperiod sorterad efter konto.

I

IBAN-nummer

IBAN (International Bank Account Number) identifierar ditt bankkonto vid utlansbetalningar.

Immateriell tillgång

En immateriell tillgång är en tillgång som inte är fysisk, som till exempel patent, licens, goodwill och varumärke.

Inflation

Inflation är när penningvärdet minskar medan priserna stiger vilket innebär att man kan köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar.

Ingående balans

Den ingående balansen (IB) är post inom bokföring som ingår i balansräkningen och visar kontonas behållning i början av räkenskapsåret.

Ingående moms

Den ingående momsen är momsen du betalar när du köper varor och tjänster till ditt företag.

Inkasso

Inkasso är en åtgärd som en part tillgår för att få en annan part att betala sina skulder.

Inkomstdeklaration

Inkomstdeklaration är en sammanställning av inkomster och inbetalad skatt under föregående år i syfte att räkna fram den slutliga skatten man ska betala.

Intern redovisning

Den interna redovisningen används av företaget och lämnar underlag för kontroll och styrning av verksamheten. Den kan inkludera till exempel budgetering, produktkalkylering samt olika rapporter.

Intäkt

En intäkt är en inkomst som redovisas under den period som den avser och uppstår när arbetet utförs eller produkterna i en faktura levereras. Intäkterna kan vara från försäljning, näringsbidrag, sjukpenning samt räntor och liknande.

Inventarier

Inventarier är anläggningstillgångar med en livslängd på längre än 3 år som företaget kan göra avskrivningar för inför bokslutet. Det finns även förbrukningsinventarier av mindre värde som skrivs av direkt vid bokföringstillfället.

Investmentbolag

Investmentbolag är ett företag som äger aktier i andra bolag och som är befriat av skatt på utdelning som betalas ut till aktieägarna.

J

Juridisk person

Juridisk person är ett företag som kan ingå avtal, äga egendom, anställa personal, ha skulder och så vidare. Exempel på företag som är juridiska personer är aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar.

Justerat eget kapital

Justerat eget kapital är summan av eget kapital och 79,4 procent av de obeskattade reserverna. Posten ingår i beräkningen av ett företags betalningsförmåga.

K

Kapital

Inom ekonomin använder man uttrycket kapital för att beskriva företagets resurser som driver verksamheten framåt genom att skapa mervärde.

Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring är ett samlingsnamn för olika sparprodukter som till exempel aktier, värdepapper och fonder. Val av produkt och placering kan du sköta själv eller överlåta till försäkringsbolaget.

Kassaflöde

Med kassaflöde menas flödet av pengar in och ut ur företaget under en viss period.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys är en sammanställning av pengaflödet i verksamheten under en viss period.

Kassalikviditet

Kassalikviditet är ett nyckeltal som visar företagets betalningsförmåga på kort sikt genom att jämföra kortfristiga tillgångar med kortfristiga skulder. Den borde ligga på minst 100 procent.

Kassaregister

Kassaregister är en certifierad utrustning för företagsförsäljning mot kontantbetalning eller betalning med kontokort.

Kassasystem

Kassasystem är en webbaserad paketlösning som hanterar transaktioner och betalningar, lager och försäljning samt betalterminaler och kvittoskrivare.

Kollektivavtal

Kollektivavtal är ett avtal mellan en arbetsgivarorganisation och en arbetstagarorganisation som reglerar löner och anställningsvillkor och som nås genom kollektiva förhandlingar.

Kommanditbolag

Kommanditbolag är en juridisk person som drivs av minst en komplementär med obegränsat ansvar och minst en kommanditdelägare med begränsat ansvar.

Kompletteringsregeln

Kompletteringsregeln är en metod som medger avskrivning av inventarier med 20 procent per år. Det innebär att ett inventarium ska vara helt avskrivet på 5 år.

Koncernbidrag

Koncernbidraget betyder överföring av inkomster från ett företag till ett annat inom en koncern i syfte att fördela resultatet mellan företagen.

Konjunktur

Konjunktur är den rådande ekonomiska situationen i ett land som är baserad på tillväxt, inflation och arbetslöshet.

Konsumentprisindex

Konsumentprisindex, KPI, är ett mått på prisutvecklingen för den privata konsumtionen och ligger till grund för inflationsberäkningen.

Kontantmetoden

Kontantmetoden är en redovisningsmetod för företag med en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor som tillåter att en faktura bokförs när den är betald.

Kontoklass

Kontoklass är en grupp konton i kontoplanen som beskriver karaktären av en affärshändelse. Det finns 10 kontoklasser i BAS-kontoplanen.

Kontering

Kontering är grunden i bokföringen och innebär att registrera en affärshändelse på ett eller flera konton som beskriver innehållet i affärshändelsen.

Kostnad

Kostnaden är en utgift som är periodiserad, dvs registrerad under den period som den förbrukas

Kredit

Kredit är den högra sidan (-) i en bokföringsorder och är motsatsen till debet (+).

Kreditfaktura

En kreditfaktura är en korrigeringsfaktura som minskar eller tar bort helt kravet på betalning.

Kronofogden

Kronofogden är en statlig myndighet som hjälper en part att få betalt och ger råd och stöd till parten som ska betala.

Kundfordran

En kundfordran är ett tillgodohavande en säljare har hos kunden för utfört och fakturerat arbete som inte är betalt än. 

Kundförlust

Kundförlust är en obetald kundfordran som kan skrivas av p g a kundens dåliga betalningsförmåga.

L

Lagen om anställningsskydd (LAS)

Lagen om anställningsskydd reglerar frågor om anställning, uppsägning och avskedande på arbetsmarknaden.

Leasing

Leasing är ett alternativ till lån och betyder långtidshyra av fordon, utrustning eller inventarier.

Leverantörsskuld

Leverantörsskuld är en obetald leverantörsfaktura som avser levererade varor eller utförda tjänster.

Licens

En licens är en tillåtelse att nyttja andras utrustning eller rättighet enligt avtalade villkor. Den är oftast tidsbegränsad.

Likvida medel

Likvida medel är tillgångar som finns i företaget och som kan användas direkt. Det kan vara kontanter i kassan eller på bankkontot.

Likviditet

Likviditet, kassalikviditet, är ett mått på företagets betalningsförmåga på kort sikt och beräknas genom att jämföra kortfristiga skulder med kortfristiga tillgångar.

Likviditetsbudget

Likviditetsbudget är en sammanställning över de likvida medlen i företagskassan för att avgöra om de räcker för att täcka kommande utgifter.

Låneförmedlare

En låneförmedlare är ett företag som samarbetar med flera långivare och banker för att hjälpa lånekunder att jämföra flera lån med en ansökan.

Långivare

Långivare är en bank, bolag eller kreditinstitut som lånar ut sina pengar till privatpersoner eller företag mot ränta.

Lön

Lön är ersättning som en arbetsgivare betalar till en arbetstagare för utfört arbete.

Lönsamhet

Lönsamhet är ett mått som visar hur stor avkastningen är i förhållande till eget kapital, totalkapital och skulder.

M

Marknadsföring

Marknadsföring är en strategi för att fånga kundernas intresse, visa sina produkter och skapa närvaro.

Medbestämmandelagen (MBL)

Medbestämmandelagen reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare inom bl a föreningsrätt, rätt till information, kollektivavtal, fredsplikt och medling.  

Moms (mervärdesskatt)

Moms är en statlig skatt som är inbakat i priset och som alla betalar när vi köper varor och tjänster.

Momsdeklaration

Momsdeklaration ska upprättas av alla företag som är momsregistrerade. Deklarationen ska lämnas till Skatteverket för varje redovisningsperiod även om det inte finns någon moms att deklarera.

Momsredovisning

Momsregistrerade företag ska redovisa ingående och utgående moms till Skatteverket för varje redovisningsperiod som kan vara en månad, ett kvartal eller ett år.

Momsregistreringsnummer

Momsregistreringsnummer får varje företag som är momsregistrerat. Det är ett unikt  nummer som internationellt kallas VAT-nummer (Value Added Tax).

N

Netto

Netto beskriver något som är rent och utan tillägg och tillsatser. Inom ekonomin betyder netto efter avdrag, skatt eller kostnad. Motsatsen heter brutto.

Nettoomsättning

Nettoomsättning är alla intäkter från sålda varor och tjänster i verksamhet som bedrivits i Sverige med avdrag för moms, rabatter och skatt som är direkt knuten till omsättningen.

Nettolön

Nettolön är lön som arbetsgivaren betalar ut till arbetstagaren efter att skatter och avgifter har dragits bort.

Nominellt värde

Nominellt värde betyder ursprungsvärde som inte är satt i förhållande till annat, som t ex inflation.

Nyckeltal

Nyckeltal är resultat av beräkningar där man ställer olika poster i företagets redovisning i relation till varandra. Talen beskriver ett företags ekonomiska utveckling och tillväxt.

Nyemission

Nyemission betyder att ett aktiebolag ökar sitt kapital genom att erbjuda aktieägare och allmänhet att teckna nya aktier i bolaget.

O

Obligation

Obligation är ett räntebärande värdepapper som intygar att innehavaren lånat ut sina pengar till stat, kommun, kreditinstitut eller företag.

OCR-nummer

OCR-nummer är ett referensnummer som används vid betalningar till PG och BG och som identifierar dig som betalare.

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är processen som offentliga myndigheter och organisationer använder för att köpa varor och tjänster samt leasa och hyra.

Offert

Offert är ett affärserbjudande om en vara eller tjänst där mottagaren får en skriftlig information om pris och/eller innehåll.

Omsättning

Omsättning är ett nyckeltal som visar periodens försäljning av varor och tjänster. Även om talet inte beskriver lönsamheten är det ett mått på framgång.

Omsättningstillgång

Omsättningstillgång är tillgång som ska omsättas i företagets verksamhet antingen genom förbrukning eller genom försäljning.

Omvänd skattskyldighet

Omvänd skattskyldighet har vi när det är köparen som är skyldig att betala moms istället för säljaren som är det normala.

One Stop Shop (OSS)

OSS är en portal för redovisning av försäljning av elektroniska och telekommunikationstjänster till privatpersoner i andra EU-länder. Ersätter MOSS.

Option

Option är avtal mellan en optionsutställare och en optionsinnehavare som ger innehavaren rätt att i framtiden köpa eller sälja en tillgång till ett i förhand bestämt pris.

Organisationsnummer

Organisationsnummer är en identitetsbeteckning för en juridisk person som till exempel företag och förening. Enskilda firmor har ägarens personnummer som identitetsbeteckning istället för organisationsnummer.

P

Pantbrev

Pantbrev är ett värdebevis som utgör säkerhet för ett bolån. Beloppet på pantbrevet är oftast lika stort som lånet.

Pantsättning

Pantsättning är när man använder ett föremål (bostad) som säkerhet för ett lån. Det ger långivaren rätt till betalning före alla andra fordringsägare utan panträtt.

Pensionsgrundande inkomst (PGI)

Pensionsgrundande inkomst är summan av inkomster från anställning, näringsverksamhet, skattepliktiga förmåner och andra som ska ligga till grund för beräkning av pensionen.

Periodisering

Periodisering är en princip i redovisning som innebär att utgifter ska bokföras då de förbrukas och inkomster – då de intjänas.

Periodiseringsfond

Periodiseringsfond är ett sätt att skjuta upp en del av inkomstskatten i företaget till ett senare år i syfte att jämna ut resultatet och få en jämnare beskattning.

Periodisk sammanställning

Alla momsregistrerade företag ska lämna periodisk sammanställning över momsfri försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder.

Preliminärskatt

Preliminär skatt är skatt på inkomster under ett kalenderår som justeras i den årliga inkomstdeklarationen då den slutliga skatten fastställs.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet är ett mått för beräkning av förmåner eller avgifter. Beloppet omfattar ett helt år och följer inflationen och prisläget i landet.

Provision

Provision är en ersättning baserad på arbetstagarens prestation i arbete mot ett mål.

Punktskatt

Punktskatten är en speciell skatt som tas på utvalda varor och tjänster för att styra konsumtion i en viss riktning som är lämplig för samhället.

Påminnelse

Påminnelse är en erinran, påstötning att utföra något som har gått över tiden. Oftast gäller påminnelser fakturor som inte har betalats i tid.

R

Reavinst

Reavinst är skillnaden mellan inköps- och försäljningspris av en tillgång.

Redovisning

Redovisning är en ekonomisk sammanställning av ett företags resurshantering. I redovisningen ingår bokföring, bokslut och årsredovisning.

Redovisningskonsult

Redovisningskonsult är en behörig person som hjälper företagen med redovisning och ekonomisk rådgivning och vägledning.

Redovisningssystem

Ett redovisningssystem är ett dataprogram som är utvecklad för att hantera bokföring, fakturering och redovisning i ett företag.

Referensränta

Referensräntan är Riksbankens officiella räntesats och motsvarar Riksbankens reporänta. Referensräntan används till beräkning av andra räntesatser i samhället.

Reklamskatt

Reklamskatten är en punktskatt som betalas av annonsörer om reklamen överstiger 100 000 kr per år i beskattningsvärde.

Reporänta

Reporäntan är Riksbankens styrränta som används för att styra inflationen. Reporäntan är den ränta som andra banker betalar för att låna från Riksbanken.

Reskontra

En reskontra är en databas med samlade uppgifter om objektet för reskontran som kan vara kunder, leverantörer eller anställda.

Resultat

Resultat är en term i redovisningen som beskriver det ekonomiska utfallet i ett företag – vinst eller förlust. Resultatet beräknas som skillnaden mellan intäkter och kostnader.

Resultaträkning

Resultaträkningen är en viktig del av bokföringen som visar verksamhetens intäkter och kostnader och ger företagets ekonomiska utfall.

Revision

Revision är en oberoende och kritisk granskning av företagets bokföring, bokslut, årsredovisning och förvaltning.

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen sammanfattar revisionens granskning och resultat. Med hjälp av underlag och analyser av finansiella rapporter visar revisionsberättelsen bilden av företagets verksamhet.

Revisor

Revisor är en tjänsteman som granskar verksamhetens bokföring, förvaltning och beslutsunderlag.  

Riskkapital

Riskkapital är en investering med högre risk som en finansiär gör i ett bolag för att få avkastning i framtiden.

Rot-avdrag

Rot-avdraget är en skattelättnad när man anlitar ett företag med F-skattsedel för att renovera eller förbättra befintliga byggnader. Avdraget finns sedan 1993.

Rut-avdrag

Rut-avdraget är skattelättnad när man anlitar ett företag med F-skattsedel för utförande av hushållstjänster.

Räkenskapsår

Räkenskapsåret är en period av 12 månader för vilken ett företag ska upprätta bokslut eller årsredovisning.

Ränta

Ränta är priset man betalar för att låna pengar eller erhåller för att låna ut pengar.

Rörelsemarginal

Rörelsemarginal är ett nyckeltal som visar andelen av varje omsatt krona som blir kvar för att täcka skatt och räntor samt ge vinst.

S

Schablonbelopp

Schablonbelopp är ett förutbestämd och allmänt accepterad summa som ligger till grund för värdering inom ekonomi.

Semesterersättning

Semesterersättning är den intjänade semesterlön som en anställd får när anställningen avslutas.

Sjukersättning

Sjukersättning är ersättning för dem som är mellan 19 och 64 år och som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att man aldrig kommer att kunna arbeta.

Självdeklaration

Sjukersättning är en ersättning man får om man har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att man aldrig kan bli arbetsför.

Skatt

Skatt är en avgift som alla betalar till stat, kommun och region för att bekosta offentliga utgifter och välfärd.

Skattekonto

Alla som betalar skatt i landet, privatpersoner och företag, får ett skattekonto från Skatteverket. På skattekontot ser man sina skatteinbetalningar samt preliminär och slutlig skatt.

Skuld

Skuld är ett bestämt belopp som ska betalas till en borgenär och som förfaller på en bestämt datum, förfallodagen. Exempel kan vara leverantörsskulder (obetalda leverantörsfakturor) men även bankkrediter samt upplupna kostnader och skatter.

Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgrad är ett nyckeltal som investerare använder för att beräkna företagets finansiella risk, det vill säga hur stor del av företagets befintliga kapital skulle behövas för att betala av dess skulder.

Sociala avgifter

Sociala avgifter är former av avgifter som är kopplade till anställning eller arbetsinkomst och som används för att finansiera socialförsäkringssystemet.  Avgifterna kan vara lagstadgade (arbetsgivaravgifter) och avtalade (försäkringar och premier).

Soliditet

Soliditet är ett nyckeltal som beskriver företagets betalningsförmåga på lång sikt. Den visar andelen av tillgångar som är finansierade med eget kapital. Vid beräkningen används justerad eget kapital.

Startkapital

Startkapital är kapital som är ska finnas vid starten på ett aktiebolag och som utgör bolagets tecknade aktiekapital. Idag ligger kravet för att starta ett aktiebolag på 25 000 kronor.

Styrelse

Styrelse är en grupp av personer som har utsetts att leda, förvalta och ansvara för ett företag, förening eller stiftelse. Hur ska en styrelse se ut beror på organisationen den representerar.

Successiv vinstavräkning

Successiv vinstavräkning är en term inom bokföring av pågående arbeten vid sammanställningen av bokslut. Den innebär att pågående arbeten bokförs som upplupen intäkt. Metoden används mer internationellt av företag inom byggbranschen.

SWIFT-kod

SWIFT-koden används vid utlandsbetalningar för att identifiera en viss finansiell institution. Koden kombinerar information om mottagande bank och bankkontonummer. SWIFT står för Society for Worldwide Interbank Telekommication.

Sysselsatt kapital

Sysselsatt kapital är kapitalet som lånats ut av företagets ägare mot utdelning eller som lånats ut av långivare mot ränta. Den visar företagets totala tillgångar enligt balansräkningen minus ej räntebärande skulder.

T

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde är det samlade värdet av en fastighet som ligger till grund för beräkning av fastighetsskatten. Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av fastighetens marknadsvärde.

Tillgångar

Tillgångar är summan av det bokförda värdet av hela förmögenheten i ett företag. Tillgångarna finns på ena sidan av balansräkningen och ska alltid vara lika med skulder plus eget kapital.

Traktamente

Traktamente är en ersättning för ökade levnadskostnader som en arbetsgivare betalar till en anställd vid tjänsteresor med minst en övernattning.

Transaktion

Transaktion är en ekonomisk interaktion mellan två parter enligt en ömsesidig överenskommelse. Inom bokföring likställs en transaktion med en affärshändelse som ligger till grund för en verifikation.

Trängselskatt


Trängselskatt är en avgift som tas ut på biltrafik som färdas på en viss vägg vid en viss tidpunkt. Syftet med det är att minska bilköerna i städerna och uppmana till användning av kollektivtrafiken.

Tull

Tull är en skatt som man betalar när man importerar varor, men som även kan användas vid export av vissa varor. Länder använder tullen för att skydda sin industri från konkurrens.

Täckningsbidrag

Täckningsbidrag är ett begrepp som motsvarar skillnaden mellan en produkts försäljningspris och kostnaden för att framställa den.

Täckningsgrad

Täckningsgraden visar hur stor del av försäljningspriset består av täckningsbidrag.

U

Utgående balans

En term i redovisningen som visar saldona på kontona för tillgångar, skulder och eget kapital i slutet av räkenskapsåret. Den utgående balansen ett år blir ingående balans året därpå.

Utgående moms

Utgående moms är moms på sålda varor och tjänster som dina kunder ska betala. Moms är varken intäkt eller kostnad i ditt företag, utan en skatt som du tar ut av kunden för att föra vidare till staten.

Uppsägningstid

Uppsägningstid är begrepp inom arbetsrätt och är tiden mellan lämnad besked om uppsägning och anställningens upphörande. Den kan variera mellan en och sex månader om inget annat är avtalat.

Utdelning

Utdelning är en utbetalning av kontanter eller andra tillgångar från ett aktiebolag till dess aktieägare. Aktieutdelningen är ett sätt att kompensera dem som har satsat kapital i bolaget.

Utlägg

Utlägg är en betalning med privata pengar för något som ska tillhöra företaget. För det ska den anställda få ersättning från arbetsgivaren.

Utmätning

Utmätning är rätten Kronofogden har att ta i anspråk en gäldenärs fast eller lös egendom i syfte att få in pengar som ska betala skulden med.

V

Valuta

Valuta är betalningsmedel som gäller i ett eller flera länder och som regleras av staten. Varje lands valuta har sin egen internationella beteckning.

Valutahandel

Valutahandel är aktivitet på valutamarknaden där man köper en valuta och samtidigt säljer en annan i syfte att generera vinst. Denna typ av handel är även känd som Forexhandel, FX-trading eller valutaväxling.

Valutakurs

Valutakurs är värdet på en valuta angivet i en annan valuta. Valutakursen styrs av efterfrågan och länders finansiella situation.

VAT-nummer

VAT-nummer är den internationella benämningen av momsregistreringsnummer. Momsnummer får alla som registrerat sig för moms och det ska anges på fakturor och kvitton.

Verifikation

Verifikation är inom bokföringen ett eller flera underlag som beskriver/styrker en affärshändelse. Varje verifikation har ett nummer och datum och bokförs kronologiskt på minst två konton – ett i kredit och ett i debet.

Verifieringskedja

Verifieringskedja är term inom bokföring som innebär kronologisk ordning av bokförda poster i syfte att följa varje transaktion.

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan är ett styrdokument som beskriver aktiviteter företaget planerar för nästkommande period. Verksamhetsplanen kan delas i mindre delmål för att lättare följa upp och utvärdera.

Vinst

Vinst i ett företag är skillnaden mellan intäkter och kostnader då intäkterna är större än kostnaderna. Motsatsen till vinst är förlust.

Vinstmarginal

Vinstmarginal är ett nyckeltal som visar överskottet av verksamheten (vinsten) som procent av omsättningen. Enklare uttryckt visar vinstmarginalen hur stor del av varje omsättningskrona utgör vinst.

Å

Ångerrätt

Ångerrätt är en lagstadgad rättighet som innebär att konsumenter har 14 dagar på sig att ångra ett köp som har gjorts på distans.

Årsredovisning

Årsredovisning är en offentlig finansiell rapport som visar företagets ställning och resultat vid räkenskapsårets slut. Den inkluderar balansräkning, resultaträkning med tillhörande noter samt förvaltningsberättelse.

Årsredovisningslagen

Årsredovisningslagen styr upprättande och offentliggörandet av årsredovisning, delårsrapporter och koncernredovisning. Den innehåller alla ekonomiska regelverk och anvisningar.

Ö

Överskott

Överskott i ett företag är det som blir kvar efter att alla skatter är betalda. Det ska inte förväxlas med vinst. Överskottet är det starkaste bevis på att företaget mår bra ekonomiskt och därför används begreppet som ett mått på företagets värde.

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 4 / 5. Antal röster: 1

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

5 tips för att lyckas med SEO optimering

Så hittar du din nisch som företagare

Next

Lämna en kommentar